Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Artikel 7. LIDMAATSCHAP

Personen die als lid van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen een daartoe een geëigend inschrijfformulier ingevuld en ondertekend aan de Secretaris te sturen. Deze stelt het bestuur binnen vier weken na de ontvangst van dit verzoek daarvan in kennis. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap, het is niet gehouden een weigering tot toelating te motiveren. Indien het bestuur tot toelating tot het lidmaatschap besluit stelt de secretaris dit besluit binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding aan het toegelaten lid ter kennis middels een schriftelijk bericht.

Artikel 8. CONTRIBUTIE

De leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld en waar nodig gewijzigd. Zij die in de loop van het verenigingsjaar tot het lidmaatschap der vereniging worden toegelaten zijn de gehele contributie verschuldigd tenzij deze toelating tussen 1 juli en 30 september plaats vindt. In dat geval wordt 50% korting verleend op de contributie van dat jaar. Bij toelating tot het lidmaatschap na 1 oktober geldt de betaling van de jaarlijkse contributie, ook als betaling van de jaarlijkse contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar. De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde contributie te betalen binnen vier weken na ontvangst van de contributienota, resp. na hun toelating tot het lidmaatschap.

Artikel 9. UITSLUITING

Het bestuur is bevoegd om leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen uit te sluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging. Leden die zich gedurende de door de vereniging ter organiseren evenementen of andere activiteiten ernstig misdragen, de veiligheid op welke wijze dan ook in gevaar brengen, kunnen door het Bestuur berispt worden danwel worden ontzet uit het lidmaatschap van de vereniging. Indien een te schorsen verenigingslid zich wenst te beroepen op dit bestuursbesluit, is het toegestaan een 3e persoon als onafhankelijke arbiter aan te wijzen. Dit mag een verenigingslid zijn; bestuurs- en commissieleden zijn hiervan uitgesloten.

Artikel 10. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, welke beslissing door de eerstvolgende Algemene Vergadering dient te worden bekrachtigd, in andere gevallen de Algemene Vergadering.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 3 september 1995 gehouden in Milsbeek.

Voorzitter: A.C. Sok,
Secretaris: J.G.M. van Ogtrop

Gewijzigd en vastgesteld op de Algemene Vergadering van 10 maart 2007 gehouden te Houten.
Voorzitter: E. José,
Secretaris: A. Salomé.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast