Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Artikel 4. PENNINGMEESTER

De penningmeester draagt de verantwoording voor de geldmiddelen van de vereniging die onder zijn berusting zijn. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven die de som van f 1.000,00 te boven gaan en voor het aangaan van verbintenissen die de vereniging voor een bedrag dat bovengenoemde som te boven gaat kunnen verbinden dienen de voorzitter en de secretaris mede te tekenen. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van de ontvangsten en uitgaven en hij legt ter gelegenheid van de Algemene Vergadering volledig rekening en verantwoording af onder overlegging van bescheiden met betrekking tot de vermogenspositie aan het eind van het verenigingsjaar alsmede de ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar. De rekening en verantwoording met bescheiden en kasbewijzen worden aan een onderzoek onderworpen door een daartoe door de leden aan te wijzen kascommissie van tenminste 2 niet-bestuursleden. De goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de Algemene Vergadering wordt beschouwd als een décharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid van het afgelopen jaar.

Artikel 5. COMMISSIES

1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door en kan bepaalde taken delegeren aan een daartoe door haar ingestelde commissie. Voor de handelingen van deze commissie draagt het bestuur de verantwoording.
2. Commissieleden, met uitzondering van de leden van de Kascommissie, worden door het Bestuur benoemd, welke benoeming zo spoedig mogelijk aan de leden bekend wordt gemaakt. Een commissie telt bij voorkeur 3 of meer leden. Zij kunnen ten hoogste 3 jaar zitting hebben in een Commissie. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Voor elke Commissie dient een globale taak en werkwijze te worden vastgesteld tussen enerzijds de Commissie en anderzijds het Bestuur.
3. De kascommissie, de Commissie die jaarlijks de jaarrekening aan een onderzoek onderwerpt, bestaat uit tenminste 2 leden. Deze worden benoemd door de Algemene Vergadering. Leden van de Kascommissie kunnen niet tevens zitting hebben in enig ander orgaan van de vereniging. De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. Jaarlijks treedt een lid van de Commissie af, die voor een periode van 2 jaar niet herkiesbaar is.

Artikel 6. BESTUURSSTUKKEN

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om onmiddellijk na het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde stukken en eigendommen met betrekking tot door hen ondernomen activiteiten ten behoeve van de vereniging aan het bestuur af te dragen.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast