Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HONDA VFR Ownersclub Nederland


Artikel 1. BESTUUR

Het bestuur dat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 gewone leden bestaat, wordt door de Algemene Vergadering gekozen. Voordrachten kunnen worden gedaan door het Bestuur of door tenminste tien leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping van de Algemene Vergadering meegedeeld. Voordracht door tenminste tien leden moet uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Bestuursleden treden af aan het einde van het derde jaar na hun benoeming en wel volgens een door het bestuur op te stellen en door de Algemene Vergadering goed te keuren rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Het opvolgend bestuurslid neemt ten aanzien van de periodieke aftreding op het rooster dat ter zake van deze aftreding is opgemaakt de plaats in van zijn voorganger. Bij ontstentenis van de voorzitter kiezen de overige bestuursleden uit hun midden een waarnemend voorzitter. De bestuursverkiezingen vinden plaats op de jaarlijks te houden eerstvolgende Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering vindt plaats bij voorkeur in het eerste kwartaal doch uiterlijk in het tweede kwartaal van enig kalender jaar.

Artikel 2. VOORZITTER

De voorzitter, of bij diens ontstentenis een ander bestuurslid leidt de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene Vergadering. Hij regelt de volgorde van behandeling van de zaken die op de vergadering afgedaan moeten worden en hij zorgt voor de handhaving van de bepalingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement. De voorzitter verleent het woord aan de sprekers en hij heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen dan wel het woord te ontnemen. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van de vereniging en van het bestuur.

Artikel 3. SECRETARIS

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, van de uitgaande stukken behoudt hij een kopie. De notulen van de vergaderingen van de vereniging worden door hem in een afzonderlijk daartoe bestemd boek bijgehouden, na goedkeuring van deze notulen ondertekent hij deze tezamen met de voorzitter. De secretaris houdt een presentielijst bij van de leden die ter vergadering aanwezig zijn, ieder van de aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze presentielijst te tekenen. De secretaris zorgt voor de verzending van convocaties van vergaderingen, bestuursvergaderingen daaronder begrepen. Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering stelt hij jaarlijks een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging. Dit verslag wordt na goedkeuring door het bestuur in de Algemene Vergadering aan de orde gesteld.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast