Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Artikel 16 ONTBINDING EN VEREFFENING

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering genomen waarin tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig c.q. vertegenwoordigd zijn.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste 14 dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel 17 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag en de wijze van heffing van contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste 1/3 van de leden van de vereniging of op voorstel van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de statuten of de wet, tenzij de afwijking door de statuten of de wet wordt toegestaan. Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 3 september 1995 gehouden in Milsbeek.

Voorzitter: A.C. Sok,
Secretaris: J.G.M. van Ogtrop

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast