Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Artikel 13 STEMMING.

1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar ieder een stem. Een geschorste lid of een geschorste bestuurslid heeft toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, doch dit lid mag niet meer dan twee volmachten waarnemen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende Algemene Vergadering. Staken dan wederom de stemmen dan is het voorstel verworpen.
6. Bij stemming over personen is hij of zij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij of zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stembiljetten.
7. Een ter Vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering dit verlangt.

Artikel 14 VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter Algemene Vergadering behandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gemaakt.

Artikel 15 STATUTENWIJZIGING

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene Vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 21 dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen totdat de Algemene Vergadering omtrent de wijziging een besluit heeft genomen.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een Algemene Vergadering waarin tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig c.q. vertegenwoordigd is.
4. Bij gebreke van het quorum kan tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste 14 dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast