Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Artikel 11 REKENING EN VERANTWOORDING

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en eigendommen der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste 3 leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de Algemene Vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 12 ALGEMENE VERGADERING.

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De oproepingen voor de vergadering geschieden door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling met vermelding van de te behandelen onderwerpen.
3. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelende onderwerpen wordt verzocht door tenminste 1/10 van het aantal leden.
4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 14 dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast