Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Artikel 8 BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 meerderjarige gewone leden.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de Algemene Vergadering benoemd. De Algemene Vergadering stelt tevens het aantal bestuursleden vast.
3 De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij termen daartoe aanwezig acht. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde tussentijds af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste 3 maanden.
5. De bestuursleden treden af volgens een door de Algemene Vergadering goedgekeurd rooster.
6. In het geval van een of meer vacatures wordt het bestuur gevormd door de resterende bestuursleden, zulks ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel. In de vacatures zal zo spoedig mogelijk worden voorzien.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 9 BESTUURSTAKEN

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Artikel 10 BESTUURSBEVOEGDHEDEN

1. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, alsmede voor het aangaan van overeenkomsten, waarvan de duur die van een jaar overschrijdt, behoeft het bestuur de machtiging van de Algemene Vergadering. Zonder vermelde machtiging kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast