Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

 

Artikel 6 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid. b. door opzegging door het lid. c. door opzegging namens de vereniging. d. door ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 oktober van het jaar van opzegging in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze kennisgeving binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het ontzettingsbesluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen 1 maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene Vergadering beslist op het beroep met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van enig verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft, behoudens in het geval van artikel 6,lid 1 onder a, niettemin de jaarlijkse contributie voor het hele jaar door het lid verschuldigd.

Artikel 7 GELDMIDDELEN

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies van de leden, uit entreegelden, uit sponsoring en uit andere baten. De leden, met uitzondering van de ereleden betalen jaarlijks een contributie. Bij toelating tot het lidmaatschap is het lid een entreegeld verschuldigd.
2. Jaarlijks wordt door de Algemene Vergadering een begroting, alsmede de hoogte van de contributie en het entreegeld, vastgesteld.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast