Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

 

S T A T U T E N VAN DE HONDA VFR Ownersclub Nederland


Artikel 1 NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam: HONDA VFR Ownersclub Nederland. Zij is gevestigd te Krimpen aan den IJssel

Artikel 2 DUUR

De vereniging is opgericht op 12 november 1994 en is aangegaan voor onbepaalde tijd; het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 3 DOEL

De vereniging stelt zich, ten behoeve van eigenaren van een HONDA type VFR, ten doel:
1. Het organiseren van toerritten en wedstrijden in clubverband, het deelnemen aan wedstrijden of toerritten, uitgeschreven door andere motorclubs of - organisaties.
2. Het organiseren van andere evenementen op motorgebied.
3. Het uitwisselen van ervaring en informatie.
4. Het onderhouden van contacten met andere motorclubs en motorrijders.
5. Voorts alle andere wettige middelen, welke het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

Artikel 4 LIDMAATSCHAP

De vereniging kent gewone leden, gezinsleden, bijzondere leden en ereleden.

1. Het gewoon lidmaatschap staat open voor personen die eigenaar zijn van een HONDA type VFR of RVF, of van een motorfiets die daarvan is afgeleid.
2. Het gezinslidmaatschap staat open voor echtgenoten en levenspartners van een gewoon lid.
3. Het bijzondere lidmaatschap staat open voor personen, waarvan het gewoon lidmaatschap beëindigd moet worden omdat zij geen eigenaar meer zijn van de in lid 1 genoemde motorfiets en op het moment van beëindiging van het gewone lidmaatschap de wens te kennen geven het lidmaatschap te willen continueren.
4. Ereleden worden op voorstel van het bestuur, dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste 10 leden, door de Algemene Vergadering benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten jegens de vereniging. Voor de benoeming is een meerderheid vereist van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap is persoonlijk. Over de toelating van een lid beslist het bestuur op een daartoe schriftelijk bij hem ingediend verzoek. Bij niet-toelating kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. Hiertoe dient de aanvrager binnen een maand na dagtekening van het afwijkende besluit een beroep in te dienen bij het secretariaat, dat het beroep in de eerstvolgende Algemene Vergadering moet behandelen. De namen van de nieuwe leden worden periodiek binnen de vereniging gepubliceerd. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.


 

Artikel 6 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid. b. door opzegging door het lid. c. door opzegging namens de vereniging. d. door ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 oktober van het jaar van opzegging in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze kennisgeving binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het ontzettingsbesluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen 1 maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene Vergadering beslist op het beroep met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van enig verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft, behoudens in het geval van artikel 6,lid 1 onder a, niettemin de jaarlijkse contributie voor het hele jaar door het lid verschuldigd.

Artikel 7 GELDMIDDELEN

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies van de leden, uit entreegelden, uit sponsoring en uit andere baten. De leden, met uitzondering van de ereleden betalen jaarlijks een contributie. Bij toelating tot het lidmaatschap is het lid een entreegeld verschuldigd.
2. Jaarlijks wordt door de Algemene Vergadering een begroting, alsmede de hoogte van de contributie en het entreegeld, vastgesteld.


Artikel 8 BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 meerderjarige gewone leden.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de Algemene Vergadering benoemd. De Algemene Vergadering stelt tevens het aantal bestuursleden vast.
3 De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij termen daartoe aanwezig acht. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde tussentijds af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste 3 maanden.
5. De bestuursleden treden af volgens een door de Algemene Vergadering goedgekeurd rooster.
6. In het geval van een of meer vacatures wordt het bestuur gevormd door de resterende bestuursleden, zulks ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel. In de vacatures zal zo spoedig mogelijk worden voorzien.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 9 BESTUURSTAKEN

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Artikel 10 BESTUURSBEVOEGDHEDEN

1. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, alsmede voor het aangaan van overeenkomsten, waarvan de duur die van een jaar overschrijdt, behoeft het bestuur de machtiging van de Algemene Vergadering. Zonder vermelde machtiging kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.


Artikel 11 REKENING EN VERANTWOORDING

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en eigendommen der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste 3 leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de Algemene Vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 12 ALGEMENE VERGADERING.

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De oproepingen voor de vergadering geschieden door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling met vermelding van de te behandelen onderwerpen.
3. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelende onderwerpen wordt verzocht door tenminste 1/10 van het aantal leden.
4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 14 dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept.


Artikel 13 STEMMING.

1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar ieder een stem. Een geschorste lid of een geschorste bestuurslid heeft toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, doch dit lid mag niet meer dan twee volmachten waarnemen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende Algemene Vergadering. Staken dan wederom de stemmen dan is het voorstel verworpen.
6. Bij stemming over personen is hij of zij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij of zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stembiljetten.
7. Een ter Vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering dit verlangt.

Artikel 14 VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter Algemene Vergadering behandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gemaakt.

Artikel 15 STATUTENWIJZIGING

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene Vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 21 dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen totdat de Algemene Vergadering omtrent de wijziging een besluit heeft genomen.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een Algemene Vergadering waarin tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig c.q. vertegenwoordigd is.
4. Bij gebreke van het quorum kan tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste 14 dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.


Artikel 16 ONTBINDING EN VEREFFENING

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering genomen waarin tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig c.q. vertegenwoordigd zijn.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste 14 dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel 17 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag en de wijze van heffing van contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste 1/3 van de leden van de vereniging of op voorstel van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de statuten of de wet, tenzij de afwijking door de statuten of de wet wordt toegestaan. Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 3 september 1995 gehouden in Milsbeek.

Voorzitter: A.C. Sok,
Secretaris: J.G.M. van Ogtrop


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HONDA VFR Ownersclub Nederland


Artikel 1. BESTUUR

Het bestuur dat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 gewone leden bestaat, wordt door de Algemene Vergadering gekozen. Voordrachten kunnen worden gedaan door het Bestuur of door tenminste tien leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping van de Algemene Vergadering meegedeeld. Voordracht door tenminste tien leden moet uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Bestuursleden treden af aan het einde van het derde jaar na hun benoeming en wel volgens een door het bestuur op te stellen en door de Algemene Vergadering goed te keuren rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Het opvolgend bestuurslid neemt ten aanzien van de periodieke aftreding op het rooster dat ter zake van deze aftreding is opgemaakt de plaats in van zijn voorganger. Bij ontstentenis van de voorzitter kiezen de overige bestuursleden uit hun midden een waarnemend voorzitter. De bestuursverkiezingen vinden plaats op de jaarlijks te houden eerstvolgende Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering vindt plaats bij voorkeur in het eerste kwartaal doch uiterlijk in het tweede kwartaal van enig kalender jaar.

Artikel 2. VOORZITTER

De voorzitter, of bij diens ontstentenis een ander bestuurslid leidt de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene Vergadering. Hij regelt de volgorde van behandeling van de zaken die op de vergadering afgedaan moeten worden en hij zorgt voor de handhaving van de bepalingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement. De voorzitter verleent het woord aan de sprekers en hij heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen dan wel het woord te ontnemen. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van de vereniging en van het bestuur.

Artikel 3. SECRETARIS

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, van de uitgaande stukken behoudt hij een kopie. De notulen van de vergaderingen van de vereniging worden door hem in een afzonderlijk daartoe bestemd boek bijgehouden, na goedkeuring van deze notulen ondertekent hij deze tezamen met de voorzitter. De secretaris houdt een presentielijst bij van de leden die ter vergadering aanwezig zijn, ieder van de aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze presentielijst te tekenen. De secretaris zorgt voor de verzending van convocaties van vergaderingen, bestuursvergaderingen daaronder begrepen. Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering stelt hij jaarlijks een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging. Dit verslag wordt na goedkeuring door het bestuur in de Algemene Vergadering aan de orde gesteld.


Artikel 4. PENNINGMEESTER

De penningmeester draagt de verantwoording voor de geldmiddelen van de vereniging die onder zijn berusting zijn. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven die de som van f 1.000,00 te boven gaan en voor het aangaan van verbintenissen die de vereniging voor een bedrag dat bovengenoemde som te boven gaat kunnen verbinden dienen de voorzitter en de secretaris mede te tekenen. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van de ontvangsten en uitgaven en hij legt ter gelegenheid van de Algemene Vergadering volledig rekening en verantwoording af onder overlegging van bescheiden met betrekking tot de vermogenspositie aan het eind van het verenigingsjaar alsmede de ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar. De rekening en verantwoording met bescheiden en kasbewijzen worden aan een onderzoek onderworpen door een daartoe door de leden aan te wijzen kascommissie van tenminste 2 niet-bestuursleden. De goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de Algemene Vergadering wordt beschouwd als een décharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid van het afgelopen jaar.

Artikel 5. COMMISSIES

1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door en kan bepaalde taken delegeren aan een daartoe door haar ingestelde commissie. Voor de handelingen van deze commissie draagt het bestuur de verantwoording.
2. Commissieleden, met uitzondering van de leden van de Kascommissie, worden door het Bestuur benoemd, welke benoeming zo spoedig mogelijk aan de leden bekend wordt gemaakt. Een commissie telt bij voorkeur 3 of meer leden. Zij kunnen ten hoogste 3 jaar zitting hebben in een Commissie. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Voor elke Commissie dient een globale taak en werkwijze te worden vastgesteld tussen enerzijds de Commissie en anderzijds het Bestuur.
3. De kascommissie, de Commissie die jaarlijks de jaarrekening aan een onderzoek onderwerpt, bestaat uit tenminste 2 leden. Deze worden benoemd door de Algemene Vergadering. Leden van de Kascommissie kunnen niet tevens zitting hebben in enig ander orgaan van de vereniging. De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. Jaarlijks treedt een lid van de Commissie af, die voor een periode van 2 jaar niet herkiesbaar is.

Artikel 6. BESTUURSSTUKKEN

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om onmiddellijk na het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde stukken en eigendommen met betrekking tot door hen ondernomen activiteiten ten behoeve van de vereniging aan het bestuur af te dragen.


Artikel 7. LIDMAATSCHAP

Personen die als lid van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen een daartoe een geëigend inschrijfformulier ingevuld en ondertekend aan de Secretaris te sturen. Deze stelt het bestuur binnen vier weken na de ontvangst van dit verzoek daarvan in kennis. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap, het is niet gehouden een weigering tot toelating te motiveren. Indien het bestuur tot toelating tot het lidmaatschap besluit stelt de secretaris dit besluit binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding aan het toegelaten lid ter kennis middels een schriftelijk bericht.

Artikel 8. CONTRIBUTIE

De leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld en waar nodig gewijzigd. Zij die in de loop van het verenigingsjaar tot het lidmaatschap der vereniging worden toegelaten zijn de gehele contributie verschuldigd tenzij deze toelating tussen 1 juli en 30 september plaats vindt. In dat geval wordt 50% korting verleend op de contributie van dat jaar. Bij toelating tot het lidmaatschap na 1 oktober geldt de betaling van de jaarlijkse contributie, ook als betaling van de jaarlijkse contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar. De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde contributie te betalen binnen vier weken na ontvangst van de contributienota, resp. na hun toelating tot het lidmaatschap.

Artikel 9. UITSLUITING

Het bestuur is bevoegd om leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen uit te sluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging. Leden die zich gedurende de door de vereniging ter organiseren evenementen of andere activiteiten ernstig misdragen, de veiligheid op welke wijze dan ook in gevaar brengen, kunnen door het Bestuur berispt worden danwel worden ontzet uit het lidmaatschap van de vereniging. Indien een te schorsen verenigingslid zich wenst te beroepen op dit bestuursbesluit, is het toegestaan een 3e persoon als onafhankelijke arbiter aan te wijzen. Dit mag een verenigingslid zijn; bestuurs- en commissieleden zijn hiervan uitgesloten.

Artikel 10. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, welke beslissing door de eerstvolgende Algemene Vergadering dient te worden bekrachtigd, in andere gevallen de Algemene Vergadering.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 3 september 1995 gehouden in Milsbeek.

Voorzitter: A.C. Sok,
Secretaris: J.G.M. van Ogtrop

Gewijzigd en vastgesteld op de Algemene Vergadering van 10 maart 2007 gehouden te Houten.
Voorzitter: E. José,
Secretaris: A. Salomé.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast