Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Artikelindex

 

S T A T U T E N VAN DE HONDA VFR Ownersclub Nederland


Artikel 1 NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam: HONDA VFR Ownersclub Nederland. Zij is gevestigd te Krimpen aan den IJssel

Artikel 2 DUUR

De vereniging is opgericht op 12 november 1994 en is aangegaan voor onbepaalde tijd; het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 3 DOEL

De vereniging stelt zich, ten behoeve van eigenaren van een HONDA type VFR, ten doel:
1. Het organiseren van toerritten en wedstrijden in clubverband, het deelnemen aan wedstrijden of toerritten, uitgeschreven door andere motorclubs of - organisaties.
2. Het organiseren van andere evenementen op motorgebied.
3. Het uitwisselen van ervaring en informatie.
4. Het onderhouden van contacten met andere motorclubs en motorrijders.
5. Voorts alle andere wettige middelen, welke het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

Artikel 4 LIDMAATSCHAP

De vereniging kent gewone leden, gezinsleden, bijzondere leden en ereleden.

1. Het gewoon lidmaatschap staat open voor personen die eigenaar zijn van een HONDA type VFR of RVF, of van een motorfiets die daarvan is afgeleid.
2. Het gezinslidmaatschap staat open voor echtgenoten en levenspartners van een gewoon lid.
3. Het bijzondere lidmaatschap staat open voor personen, waarvan het gewoon lidmaatschap beëindigd moet worden omdat zij geen eigenaar meer zijn van de in lid 1 genoemde motorfiets en op het moment van beëindiging van het gewone lidmaatschap de wens te kennen geven het lidmaatschap te willen continueren.
4. Ereleden worden op voorstel van het bestuur, dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste 10 leden, door de Algemene Vergadering benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten jegens de vereniging. Voor de benoeming is een meerderheid vereist van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap is persoonlijk. Over de toelating van een lid beslist het bestuur op een daartoe schriftelijk bij hem ingediend verzoek. Bij niet-toelating kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. Hiertoe dient de aanvrager binnen een maand na dagtekening van het afwijkende besluit een beroep in te dienen bij het secretariaat, dat het beroep in de eerstvolgende Algemene Vergadering moet behandelen. De namen van de nieuwe leden worden periodiek binnen de vereniging gepubliceerd. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast